Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Проект методологічного семінару в динамічній мережі з конструювання майбутнього з деталізацією етапів роботи.

Завантажити у форматі PDF

При кліку схеми розкриваються у повному форматі.

Протягом двадцяти років після відновлення Незалежності України в середовищах її національної  еліти протікали негативні процеси дроблення, інтелектуальної  та ціннісної деградації і виродження.  Результатом цього є відсутність цілісних суб’єктних суспільно-політичних організацій, які були б здатні розробити і запропонувати новий український глобальний проект та реалістичні шляхи прискореного всестороннього розвитку українського суспільства, перетворення Української держави на регіонального лідера, а саме головне – які були б спроможні втілити це все в життя.

Однією з причин слабкості існуючих українських партій та громадських організацій є згортання, якщо не повна відсутність у них процесів стратегічного управління та елементарних комунікативних площадок в середовищі їх учасників, неспроможність колективно працювати з майбутнім – конструювати його та послідовно і системно реаілзовувати власні проекти.

Проект даного методологічного семінару розроблено з метою впорядкування діяльності активістів українських суспільно-політичних організацій по колективному конструюванню майбутнього. Його особливістю є поєднання методологій форсайту та  стратегічного управління в цілісну методологію  для скоординованої колективної роботи в динамічній мережі у складі великої групи учасників. Ще однією особливістю методології даного семінару є визначення характеристик та структурних особливостей організаційного Суб’єкта, здатного втілювати вироблені стратегії та досягати поставлених цілей, долаючи опір організаційних суб’єктів, що домінуватимуть у майбутньому.

Окрім того, робота в динамічній мережі забезпечує на системному рівні блокування особистісних та міжгрупових конфліктів у великій групі, що обумовлює формування та становлення поля довіри і теплих та дружніх стосунків між її учасниками, формування командного духу, максимальну залученість кожного  та вироблення у них  мотивацій до колективної діяльності по реалізації  розроблених стратегій та по досягненню поставлених цілей.

На схемі представлена структура семінару. Вона включає сім послідовних етапів,  тривалість кожного з яких складає біля трьох годин. В цілому семінар розраховано на три дні колективної роботи великої групи  активістів українських суспільно-політичних організацій.

Семінар-форсайт

Етап 1. Визначення та оцінка впливу трендів у різних сферах життєдіяльності українського суспільства.

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

Визначаються інваріантні тренди та альтернативні пари варіативних трендів і записуються у протокол. Кожен учасник для кожного з трендів встановлює власну  оцінку їх впливу IR. Список трендів з оцінками їх впливу IR

30

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи в своїй сфері. Далі відбувається  їх обговорення, критика, доповнення списку трендів, а також визначається середня оцінка їх впливу R на основі особистих оцінок кожного з учасників. Причому, для кожного з інваріантних трендів встановлюється оцінка висхідного та низхідного впливу. Уточнений список трендів з оцінками їх впливу R

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення результатів та обраховуються середня групова R і власна (учасників профільної групи) IR оцінки  трендів з побудовою гістограм для візуалізації їх впливу. В процесі обговорення проводиться їх зважування і рангування – визначаються інваріантні драйвери (найбільш впливові тренди) та найбільш значимі пари варіативних трендів. Узагальне-ний, узго-джений і рангований список трендів

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому. Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

Крок 1 - Тренди

Етап 2. Вироблення множини концептів віддаленого майбутнього та визначення ймовірності їх настання в рамках заданих типів сценаріїв

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

В профільних групах виробляються можливі концепти віддаленого майбутнього та без обговорення записуються у протокол. Кожен учасник дає власну оцінку IR ймовірності настання кожного з  запропонованих концептів майбутнього. Список концептів майбут-нього з оцінками їх впливу IR

30

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається доповнення іншими учасниками перехресної групи списку концептів та їх обговорення, за результатами якого встановлюється оцінка R ймовірностей настання всіх вироблених концептів майбутнього. Уточнений список концептів майбут-нього з оцінками ймовірності  їх настання R

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення результатів та обраховуються середня групова і власна (учасників профільної групи) оцінки ймовірності настання кожного з вироблених концептів майбутнього по великій групі. В процесі обговорення проводиться їх зважування з побудовою відповідних гістограм для візуалізації результатів і визначається найбільш ймовірний концепт віддаленого майбутнього в рамках заданого типу сценарію. Узагальне-ний, узго-джений і рангований список концептів майбут-нього

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому. Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

Крок 2 - Концепти майбутнього

Етап 3. Створення і деталізація найбільш ймовірних моделей суспільства майбутнього  у відповідності до заданих типів сценаріїв (Прорив, Еволюція, Інерція, Консервація, Ескалація)

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

Деталізація найбільш вірогідної моделі майбутнього для заданого сценарію у відповідності до таблиці протоколу – спочатку визначаються основні обриси суспільства майбутнього, а потім, на їх основі, виробляється його модель у трьох сферах – політико-правовій, економічній та соціально-культурній. Деталізація параметрів моделі майбут-нього у таблиці протоколу

30

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається їх  обговорення, критика і доповнення – інші учасники перехресної групи  вносять зауваження, заперечення та альтернативні пропозиції, які фіксуються доповідачем у своєму протоколі роботи. Внесені у протоколи учасників зауваження, доповнення та альтерна-тиви

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення інформації, яка була отримана у перехресних групах, її узгодження та вироблення остаточної деталізованої моделі суспільства майбутнього у відповідності до заданого типу сценарію. Остаточна деталізо-вана модель суспільства майбут-нього

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому. Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

Крок 3 - Моделі

Етап 4. Створення прямих сценаріїв переходу до деталізованих моделей майбутнього.

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

– Учасники групи вносять у свої протоколи роботи інформацію про найбільш впливові інваріантні та варіативні тренди, що були визначені під час першого етапу роботи, а також – основні параметри виробленої на третьому етапі моделі майбутнього в рамках власного типу його сценаріїв.- Далі визначаються відповідні їм параметри, що  характеризують початковий стан сучасного українського суспільства.- Після цього для кожного параметру моделі встановлюється сценарій його переходу від початкового до кінцевого стану з врахуванням впливу відповідних інваріантних та варіативних трендів. Сценарії переходу від початкового до кінцевого стану для кожного з параметрів моделі

40

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається їх  обговорення, критика і доповнення – інші учасники перехресної групи  вносять зауваження, заперечення та альтернативні пропозиції, які фіксуються доповідачем у своєму протоколі роботи. Внесені у протоколи учасників зауваження, доповнення та альтерна-тиви

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення інформації, яка була отримана у перехресних групах, її узгодження та вироблення остаточного прямого сценарію переходу від сучасного стану українського суспільства до виробленої на третьому етапі деталізованої моделі майбутнього. Остаточний варіант прямого сценарію

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому. Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

Крок 4 - Сценарії

Етап 5. Стратегічне управління трендами в рамках заданих сценаріїв.

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

– Учасники групи вносять у свої протоколи роботи інформацію про найбільш впливові інваріантні та варіативні тренди, що були визначені під час першого етапу роботи.- Далі, для кожного з трендів, визначаються відповідні їм процеси, події або «правила гри» у фізичному просторі, що являються управляючими – здатними посилити чи послабити вплив тренду.- Після цього, для кожної управляючої зміни фізичного простору визначаються відповідні управляючі зміни (процеси) віртуального та інформаційного просторів і визначаються в цілому стратегії для управління даним трендом.

– Далі визначаються типи організаційних суб’єктів, які були б здатними деталізувати та втілити вироблені стратегії  та встановлюються необхідні для цього якості, якими вони мають володіти.

– На цьому ж кроці визначається щонайменше один новий тренд, який може кардинально скорегувати дію обраних  найбільш впливових трендів.Стратегії та їх складові для кожного з обраних трендів

40

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається їх  обговорення, критика і доповнення – інші учасники перехресної групи  вносять зауваження, заперечення та альтернативні пропозиції, які фіксуються доповідачем у своєму протоколі роботи.Внесені у протоколи учасників зауваження, доповнення та альтерна-тиви

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення інформації, яка була отримана у перехресних групах, її узгодження та визначення остаточних стратегій управління кожним з обраних найбільш впливових трендів.Остаточні варіанти стратегій

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому.Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

 

Крок 5 - Стратегічне управління сценаріями

Етап 6. Визначення суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середовищ, які протидіятимуть та сприятимуть управляючим впливам в рамках заданих сценаріїв.

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

– Учасники групи вносять у свої протоколи роботи інформацію про стратегії, що були вироблені під час п’ятого етапу роботи.- Далі визначаються відповідні їм часові рамки – початок і завершення кожної  зі стратегій.- Після цього, у відповідності до вироблених на третьому етапі моделей майбутнього та прямих сценаріїв їх реалізації, що розроблялися на четвертому етапі, визначаються ключові суб’єкти зовнішнього і внутрішнього середовища в середньостроковій перспективі (10-20 років), та встановлюється оцінки їх впливовості  з побудовою відповідних гістограм.

– Для кожного такого суб’єкта визначається тип капіталів, якими вони володіють  і можуть використовувати для видобування соціальної енергії (ресурсний, владний чи символічний), інструменти влади, які вони можуть застосовувати (жорстка і «м’яка» сила, маніпулятивні впливи, мотиватори, тощо), а також типи їх організаційних структур.

– Після цього визначаються та візуалізуються стрілочками у протоколі взаємозв’язки між управляючими процесами та суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ, інтереси яких вони зачіпатимуть.

Визначені часові рамки дії управляю-чих процесів, ключові суб’єкти  зовнішнього і внутріш-нього середовищ та взаємозвяз-ки між ними.

40

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається їх  обговорення, критика і доповнення – інші учасники перехресної групи  вносять зауваження, заперечення та альтернативні пропозиції, які фіксуються доповідачем у своєму протоколі роботи.Внесені у протоколи учасників зауваження, доповнення та альтерна-тиви

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення інформації, яка була отримана у перехресних групах, її узгодження та остаточне встановлення  ключових суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середовища у середньостроковій перспективі та їх взаємозв’язки  з управляючими процесами.Остаточний список ключових суб’єктів  та їх відношення до управляю-чих процесів.

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому.Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

Крок 6 - Субєкти управління

Етап 7. Вироблення середньострокових (10-20 років) і короткострокових (1-3 роки)  цілей суб’єктних організацій українських елітних груп, досягнення яких створить передумови утримання соціосистеми у висхідних трендах в умовах розгортання заданих типів сценаріїв.

Крок

Група

Зміст роботи

Результат

Тривалість, хв

1

Профільна

– Учасники групи вносять у свої протоколи роботи інформацію про ключові стратегії у трьох основних напрямках, що були вироблені під час п’ятого етапу роботи.- Далі виробляються середньострокові (на 10-20 років) та відповідні їм короткострокові (на 1-3 роки) цілі діяльності суб’єктних організацій українських елітних груп, досягнення яких створить передумови утримання соціосистеми у висхідних трендах в рамках заданого сценарію.

– Після цього визначаються основні характеристики суб’єктної організації елітних груп, яка була б спроможна реалізовувати вироблені стратегії та досягати поставлені цілі, долаючи опір існуючих ключових зовнішніх та внутрішніх суб’єктів.

Список середньо-строкових та коротко-строкових цілей, характери-тики організації елітної групи

40

2

Перехресна

Кожен учасник по черзі доповідає результати роботи своєї профільної групи. Далі відбувається їх  обговорення, критика і доповнення – інші учасники перехресної групи  вносять зауваження, заперечення та альтернативні пропозиції, які фіксуються доповідачем у своєму протоколі роботи.Внесені у протоколи учасників зауваження, доповнення та альтерна-тиви

40

3

Профільна

Проводиться узагальнення інформації, яка була отримана у перехресних групах, її узгодження, формується остаточний список середньострокових та короткострокових цілей суб’єктної організації елітної групи та фіксуються її основні характеристикиОстаточний список цілей та характери-тик організації

40

4

Пленарне засідання

Представники профільних груп доповідають результати їх роботи, запрошені опоненти та експерти задають питання та висловлюють свою оцінку почутому.Доповідь профільної групи у таблиці на форматі А1

40

 

Крок 7  - Короткострокові цілі

Advertisements

Лютий 28, 2013 - Posted by | Динамічні мережі

Коментарів ще немає.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: