Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Проект

На цьому сайті  опубліковано основні матеріали теорії та технології розгортання цілеспрямованих самоврядних суспільно-політичних організацій зі змінною структурою – динамічною мережею,  яка унеможливлює у них  перебіг та взаємопосилення низки соціально-психологічних процесів,  що у своїй  сукупності  відомі як “залізний закон олігархізації” Роберта Міхельса.

Всі матеріали можна копіювати і розповсюджувати за правилами Copyleft.

Контакти:  nova.matrytsia [ a ] gmail.com,  +38050 317 37 01 (Тарас Плахтій – незалежний дослідник, голова громадської організації “Центр розвитку української культури та самоорганізації” )

Сторінки: Fasebook;  Social Science Research Network (SSRN); Західна аналітична група; Politiko; Политикантроп;  ResearchgateAcademia.edu

Тренінговий центр Тараса Плахтія 

На этом сайте опубликованы основные материалы теории и технологии развертывания целенаправленных самоуправляющихся общественно-политических организаций с переменной структурой – динамичной сетью, которая исключает у них течение  и взаимоусиление ряда социально-психологических процессов, известных в своей совокупности  как “железный закон олигархизации” Роберта Михельса.

Перевод этого сайта на русский  с помощью переводчика Google здесь.

————

On this site I posted the basic materials of the theory and technology deployment  a purposeful self-governing dynamic network based on direct democracy as an effective alternative to the hierarchical construction of socio-political organizations.

МЕТА ПРОЕКТУ:

Прискорений розвиток українського суспільства і держави  за рахунок активізації громадян в результаті їх співробітництва та кооперації під час колективного вироблення, прийняття та виконання  інноваційних рішень високого рівня складності в якісно нових суспільно-політичних та бізнесових організаціях зі змінною структурою, що побудовані  на основі прямої демократії і забезпечують гармонійний особистісний розвиток та творчу самореалізацію кожного свого учасника, які разом, в умовах безконфліктної упорядкованої взаємодії, утворюють цілісні самоврядні цілеспрямовані соціальні Суб’єкти з соборним інтелектом.

ДИНАМІЧНА МЕРЕЖА – це змінна структура суспільно-політичних організацій,  яка упорядковує та утримує у безконфліктному стані взаємодію усіх своїх членів шляхом їх циклічної реструктуризації у малі групи різного функціонального призначення за певним алгоритмом, що забезпечує вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень учасниками у позиціях «рівний з рівним», а виконання – у множині тимчасових ієрархічних проектних, виконавчих та процесних груп з відповідальними виконавцями на чолі.

Алгоритм вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень розроблено шляхом поєднання в одне ціле двох складових: 1) методики класичного мозкового штурму, під час першої частини якого учасники висувають ідеї без критики, які обговорюють на другому етапі у групах з іншим складом, та 2) методику перехресних груп, що використовується в педагогіці,  яка включає засвоєння  у початкових групах певного масиву інформації та взаємонавчання учасниками один одного цим частинам у перехресних групах. Безконфліктна робота учасників забезпечується алгоритмічним відтворенням  їх  взаємодії не як особистостей, а як представників розформованих перед тим функціональних груп – носіїв  узгоджених групових рішень. Потенційні міжгрупові конфлікти долаються безперервною зміною складу перехресних груп, що сприяє формуванню поля довіри між усіма учасниками та унеможливлює закріплення групових рамок.
Виконання рішень відбувається у відповідності з положеннями сучасних проектного та процесного менеджментів.


ДЛЯ  КОГО  ЦЕЙ ПРОЕКТ?

Вважається, що за умов нормального рівня пасіонарності лише біля 10% людей здатні мислити категоріями загальносуспільних інтересів та колективного блага. Проте тільки менше відсотка цієї кількості можуть ще й безоплатно діяти задля їх досягнення – жертвувати своїм часом та енергією, ресурсами та здоров’ям, незважаючи на високу ймовірність того, що результатами прикладених зусиль скористається хтось інший для реалізації своїх приватних інтересів. В часи спалаху пасіонарності частка таких людей зростає на кілька порядків і вони в сукупності стають тим локомотивом, який приводить до незворотних змін –  переміщує весь соціум на вищий виток спіралі його розвитку. Однак практично завжди  основними плодами, що дарує суспільству новий виток, найбільше користається обмежене коло людей, які змогли осідлати пасіонарну хвилю і таким чином дістатися найвищих щаблів суспільної ієрархії.

Цей проект призначений для активних громадян або тих, які стануть активними у часи спалаху пасіонарності, з метою показати їм, у який спосіб ними маніпулюють щоб використати їх енергію, а також запропонувати їм нову організаційну культуру, яка допоможе запобігти цьому.

У ЧОМУ НОВИЗНА ПРОЕКТУ?

У застосуванні в статутній діяльності суспільно-політичних організацій розробленого алгоритму циклічного переструктурування її членів у малі групи різного функціонального призначення з метою рівномірного розподілу поміж них владних повноважень, повного обсягу інформації, а також усієї необхідної для досягнення програмних цілей  роботи та координації їх діяльності у процесі її виконання.

Всі інші матеріали являються структурованими за певною логікою фрагментами відомих теорій та концепцій з різних галузей знань з метою пояснити читачам з різним рівнем підготовки, для чого слід засвоїти саме таку організаційну культуру і проявляти відповідну їй організаційну поведінку.

Прототип динамічної мережі

ДО ВІДОМА:

Автор віддає собі звіт у тому, що з деяких точок зору все викладене тут може вважатися як набором нісенітниць, так і набором давно усім відомих банальностей.

—————————————————————————

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ПРОЕКТ?

Считается, что в условиях нормального уровня пассионарности лишь около 10% людей способно мыслить категориями общественных интересов и коллективного блага. Однако только менее процента этого количества могут еще и бесплатно действовать ради их достижения – жертвовать своим временем и энергией, ресурсами и здоровьем, несмотря на высокую вероятность того, что результатами приложенных усилий воспользуется кто-то другой для реализации своих частных интересов. Во времена вспышки пассионарности доля таких людей возрастает на несколько порядков и они в совокупности становятся тем локомотивом, который приводит к необратимым изменениям – перемещает весь социум на высший виток спирали его развития. Однако практически всегда основными плодами, которые дарит обществу новый виток, больше всех пользуется ограниченный круг людей, которые смогли оседлать пассионарную волну и таким образом достичь высших ступеней общественной иерархии.

Этот проект предназначен для активных граждан или тех, которые станут активными во времена вспышки пассионарности, с целью показать им, каким образом ими манипулируют чтобы использовать их энергию, а также предложить им новую организационную культуру, которая поможет предотвратить это.

В ЧЕМ НОВИЗНА ПРОЕКТА?

В применении в уставной деятельности общественно-политических организаций разработанного алгоритма циклического переструктурирования ее членов в малые группы различного функционального назначения с целью равномерного распределения между ними властных полномочий, полного объема информации, а также всей необходимой для достижения программных целей работы и координации их деятельности в процессе ее выполнения.

Все остальные материалы являются структурированными по определенной логике фрагментами известных теорий и концепций из различных областей знаний с целью объяснить читателям с разным уровнем подготовки, для чего следует усвоить именно такую организационную культуру и проявлять соответствующее ей организационное поведение.

Прототип динамической сети 

К СВЕДЕНИЮ:

Автор отдает себе отчет в том, что с некоторых точек зрения все изложенное здесь может считаться как набором нелепостей, так и набором давно всем известных банальностей.

Advertisements

Коментарів ще немає.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: