Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Стратегія організаційного розвитку українських політичних партій другого ешелону

Читати / Завантажити у форматі PDF             Перша публікація на «Хвилі»

Додаток «Визначення стратегічних і оперативних цілей за методом аналізу причин і наслідків»

Успіх реалізації виробленої стратегії організаційного розвитку українськими політичними партіями другого ешелону  найбільше залежить від політичної волі їх лідерів, від рівня усвідомлення ними викликів, що постають в реальному часі, від їх здатності розподілити між собою владу та виконавчі функції, координувати та синхронізувати свою діяльність. Навіть часткова реалізація запропонованої стратегії в окремих підрозділах однієї з українських партій дасть відчутний ефект і може стати тим фактором, який зрушить з мертвої точки її застиглу структуру, що обумовить трансформацію такої партії в сучасну політичну силу, здатну здійснювати партисипативне самоуправління та самореконструкцію.

Читати далі

Advertisements

Грудень 5, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республиканская традиция как организационный идеал и инструменты его реализации в современных политических партиях (Обзорная публикация)

Открыть / скачать в формате PDF

Аннотация: В процессе наших исследований, результаты которых представлены в ряде публикаций, мы провели диагностику украинских политических партий; осуществили анализ внешней и внутренней среды; определили предпосылки построения в Украине успешных идеологических политических партий среднего класса в рамках республиканской традиции как организационного идеала; выделили ключевые проблемы, которые препятствуют этому и сформировали собственную концепцию их решения.

Это позволило выработать стратегию реструктуризации украинских политических партий, которая включает их видение, сконструированную для них переменную структуру – динамическую сеть и порядок развертывания политических организаций на ее основе, концепцию их деятельности и основы финансирования.

Приведенный нами анализ всех четырех компонентов республиканской традиции позволил нам определить условия, при которых они в качестве организационного идеала могут быть в полном объеме реализованы в современных политических партиях.

Ключевые слова: политические партии, республиканская традиция, организационный идеал, динамическая сеть.

Читати далі

Листопад 22, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Republican Tradition as the Organizational Ideal and Tools for its Implementation in Modern Political Parties

Plakhtiy, Taras, Republican Tradition As the Organizational Ideal and Tools for Its Implementation in Modern Political Parties (November 20, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2873190

Open PDF in Browser                                                             Download PDF

Key terms: political organizations, republican tradition, organizational ideal, hierarchical construction, variable structure, dynamic networks.

Abstract:

The detailed analysis of all four components of the republican tradition has allowed us to determine the conditions under which they can be fully realized in modern political parties as the organisational ideal.

In the course of our research (its results are presented in a number of publications), we ran a diagnostic of Ukrainian political parties; analysed the external and internal environments; defined the prerequisites for the construction of successful ideological political middle class parties in Ukraine within the framework of the republican tradition as the organizational ideal; identified key issues that thwart this process and formulated our own conception of their solution.

This made it possible to develop a strategy for restructuring Ukrainian political parties that includes their vision; a variable structure constructed for them – i.e. a dynamic network; and the order of deployment of political organizations on its basis, the concept of their activity, and the principles of financing.

This version: November 20, 2016

Читати далі

Листопад 21, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республіканська традиція як організаційний ідеал та інструменти його реалізації в сучасних політичних партіях (оглядова публікація)

Читати / завантажити у форматі PDF

Анотація: В процесі наших досліджень, результати яких представлено у низці публікацій, ми провели діагностику українських політичних партій; здійснили аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ; визначили передумови побудови в Україні успішних ідеологічних політичних партій середнього класу в рамках республіканської традиції як організаційного ідеалу; виділили ключові проблеми, які перешкоджають цьому  та сформували власну концепцією їх вирішення.

Це дало змогу виробити стратегію реструктуризації українських політичних партій, яка включає їх бачення, сконструйовану для них змінну структуру – динамічну мережу і порядок розгортання політичних організацій на її основі, концепцію їх діяльності і засади фінансування.

Приведений нами аналіз всіх чотирьох компонентів республіканської традиції дозволив нам визначити умови, за яких вони в якості організаційного ідеалу можуть бути у повному обсязі реалізованими в сучасних політичних партіях.

Ключові слова: політичні партії, республіканська традиція, організаційний ідеал, динамічна мережа.  Читати далі

Листопад 21, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Концепція і стратегія реструктуризації політичних партій в Україні

Читати / завантажити у форматі PDF                           Перша публікація на ХВИЛІ

…Оскільки будь-яка реструктуризація у сучасному розумінні за своєю сутністю передбачає перерозподіл влади, інформації та активності від керівного ядра по всій організаційній структурі, то лідери політичних партій постають перед непереборною для них суперечністю між необхідністю запровадження змін у своїх організаціях для здобуття ними електорального успіху і потенційною втратою в результаті такого запровадження більшої частини монополізованої ними абсолютної влади в організаціях, та, відповідно, в країні чи в регіонах у разі успіху на виборах…

Читати далі

Жовтень 20, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Политическая организация как результат становления и развития субъектности большой группы

Читать / скачать в формате PDF

Одной из важнейших задач, которые стоят перед современным украинским обществом является построение эффективных и результативных организаций во всех сферах его жизнедеятельности с учетом неизбежного перехода в ближайшем будущем к экономике 4 – 6 технологических укладов.

Читати далі

Липень 1, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Політична організація як результат розвитку суб’єктності великої групи

Читати / завантажити у форматі PDF                                     Перша публікація на “ХВИЛІ”

Однією із найважливіших задач, які стоять перед сучасним українським суспільством є побудова ефективних та результативних організацій у всіх сферах його життєдіяльності з огляду на неминучий перехід у найближчому майбутньому до економіки 4 – 6 технологічних укладів.

Читати далі

Липень 1, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

ORGANIZATIONAL TOOLS FOR ARCHETYPAL MANAGEMENT OF SOCIAL SYSTEMS

Download PDF                               Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2542837

Abstract:

By analyzing three interrelated groups of archetypes – personal, cultural and those related to worldview and values – an archetypal model of the unconscious in the societal psyche was developed, the degree of influence of internal and external factors on it was revealed, and corresponding organizational tools for archetypal management of social systems were suggested.

The conducted analysis makes it possible to formulate the hypothesis that the only way to avoid the transition of the process of group development to the conflict stage consists in the long-term preservation of the clique establishment stage. Moreover, realizing that this process is irreversible, it is suggested that it should be managed it by regulating the clique establishment and dissolution processes so that the group dynamics attains dynamic equilibrium and becomes quasi-stable. Apparently, it is possible to maintain dynamic equilibrium at the clique formation stage for a long time only if they are repeatedly restructured according to a certain algorithm. A variant of such an algorithm was designed and presented in our earlier works.

Читати далі

Травень 19, 2016 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

Концепция деятельности современных политических движений в Украине

Читать / скачать в формате PDF

За несколько прошедших месяцев в Украине было создано или провозглашено намерения создать ряд политических движений. Несмотря на то, что в целом все они декларируют похожие цели, никаких признаков объединительных усилий инициаторы таких движений не проявляют. С одной стороны, это свидетельствует о наличии у них дополнительных целей, а с другой – иллюстрирует традиционную украинскую ментальную черту – атаманщину, которая приводит к увеличению количества однотипных, открыто или скрытно враждующих между собой политических объединений с членством уменьшающейся численности.

Читати далі

Квітень 24, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Концепція діяльності сучасних політичних рухів в Україні

Завантажити / читати у формат RDF                          Перша публікація на “Хвилі”

За кілька минулих місяців в Україні було створено або проголошено наміри створення низки політичних рухів. Попри те, що в цілому всі вони декларують схожі цілі, жодних ознак об’єднавчих зусиль новостворені рухи не проявляють.

Читати далі

Квітень 11, 2016 Posted by | Динамічні мережі | | Залишити коментар

Республіканська традиція: Перезавантаження

Завантажити/читати у форматі PDF                         Перша публікація на “ХВИЛІ”

Політичний теоретик з Ірландії Ізольт Хонохан, узагальнюючи більш ніж двохтисячолітню історію республіканізму в своїй книзі «Громадянський республіканізм», виділив чотири основні компоненти республіканської традиції: 1) реалізація особливої концепції свободи – не бути у волі іншого; 2) наявність у громадян громадянської доблесті – спільні інтереси вище особистих; 3) участь громадян у визначенні спільних умов життя та у відповідних спільних діях на засадах рівного доступу до влади тих, кому не байдуже; 4) визнання суспільством значущості та цінності індивідуальних вкладів як основи осмисленості спільного життя.

Читати далі

Січень 27, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

ГРОМАДСЬКА ДУМКА. Тарас Плахтій: про побудову партійних організацій зі змінною структурою

Телепередача  вийшла на телеканалі  “Львів-ТБ”   15 грудня 2015 року.

Читати далі

Грудень 18, 2015 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

Методологія проведення стратегічного планування в динамічній мережі

1. Методологія проведення стратегічного планування розвитку міст в динамічній мережі

Завантажити/переглянути у форматі PDF: Методологія проведення стратегічного планування розвитку міст в динамічній мережі

Читати далі

Листопад 30, 2015 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

Республіканська традиція як організаційний ідеал

Завантажити або переглянути у форматі PDF                                    Публікація на ХВИЛІ

Основні компоненти республіканської традиції лежать в основі політичного міфу республіканізму і в тій чи іншій мірі легітимізують ідеології тих політичних організацій, які змагаються за владу або володіють нею у сучасних республіках різного типу. Основні компоненти республіканської традиції являють собою квінтесенцію організаційного ідеалу, як системоутворюючої складової суспільного ідеалу політичних ідеологій.

Читати далі

Листопад 14, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Участь у відеомарафоні: як Львівщина обирає нову місцеву владу

25 жовтня 2015 року у Львівському Пресклубі відбувся відеомарафон  “Як Львівщина обирає нову місцеву владу “. У ньому, серед інших, взяв участь незалежний дослідник Тарас Плахтій.

Жовтень 25, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Передумови створення в Україні ідеологічних партій

Завантажити у форматі PDF                                    Публікація на “ХВИЛІ

Відсутність в Україні справжніх ідеологічних партій стала однією з найбільш згадуваних причин втрати функціональності та занепаду української політичної системи і їх наслідку – деградації всього державного організму.

Читати далі

Жовтень 24, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Мурашиний «вир смерті» українського політикуму

Завантажити у форматі PDF.                                  Публікація на “Українській Правді”.

Одним із загадкових явищ життя мурах є спіраль смерті, або мурашиний вир (див. відео). Феномен мурашиного виру полягає в тому, що з незрозумілих причин одна мураха або їх група починають бігати по колу. Поступово в цей мурашиний вир залучаються й інші мурахи. При цьому комахи протягом тривалого часу бігають по замкнутому колу, поки не вмирають від повного виснаження. Вперше явище мурашиного виру було описано в 1910 році.

Читати далі

Жовтень 11, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Типичный и оптимальный пути развития политических организаций по методологии Адизеса

Типичный и оптимальный пути развития политических организаций по методологии Адизеса –  открыть в формате PDF

Типичный путь развития политических партий в Украине исчерпал себя и показал свою организационную несостоятельность. По нашему мнению, создание и развитие политических организаций с переменной структурой – динамической сетью оптимальным путем по методологии Адизеса позволит Украине осуществить инновационный рывок в сфере модернизации ее политической системы, что обусловит дальнейшее ускоренное развитие всех сфер жизнедеятельности украинского общества в результате появления политических субъектов с необходимым потенциалом и политической волей к изменениям.

Читати далі

Липень 5, 2015 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

Типовий і оптимальний шляхи розвитку політичних організацій за методологією Адізеса

Типовий і оптимальний шляхи розвитку політичних організацій за методологією Адізеса – відкрити у форматі PDF

Типовий шлях розвитку політичних партій в Україні вичерпав себе і показав свою організаційну неспроможність. На нашу думку, створення і розвиток політичних організацій зі змінною структурою – динамічною мережею оптимальним шляхом за методологією Адізеса дозволить Україні здійснити інноваційний ривок у сфері модернізації її політичної системи, що обумовить подальший прискорений розвиток усіх інших сфер життєдіяльності українського суспільства внаслідок появи політичних суб’єктів з необхідним потенціалом і політичною волею до змін.

Читати далі

Червень 25, 2015 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

Тарас Плахтій про українські політичні організації, їх проблеми та шляхи реорганізації

22 травня 2015 року в м. Дніпропетровську на місцевому телеканалі “Регіон” голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” незалежний дослідник Тарас Плахтій взяв участь у телепередачі “Тема дня: українські політичні організації – що вони собою представляють?”

Читати далі

Травень 22, 2015 Posted by | Динамічні мережі | 2s коментарів